Resolució proclamant nova junta 2023 sense eleccions

En/Na Jaume Casals Olle com a responsable de la Junta Electoral del club per la renovació de la junta en les eleccions del 2023.

Faig constar que havent finalitzat el termini de presentació de candidatures en l’esmentat procés electoral, i que havent-se presentat una sola candidatura que compleix amb tots els requisits establers per els actual estatuts.

En conseqüència, en virtut dels estatuts del club i de la convocatòria de eleccions redactada per aquesta junta electoral, suspenem el procés electoral i, sense necessitat de votació, proclamem com a elegits als candidats següents:

  • Joaquin Perez Pujazon, com a president
  • David Casals Fernandez com a tresorer
  • Josep Vilanova Verges com a secretari

Aquest acord es comunicarà immediatament a tots els socis.

En Tortellà a 15 d’octubre del 2023

La Junta Electoral